1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

2.  Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola.

4.  Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele oraz specjaliści w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.

5.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: rodziców , dyrektora,  nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, poradni, asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6.  W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formach:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia
 2. zajęć rozwijających umiejętność uczenia się
 3. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
 4. zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 5. zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
 6. zajęć o charakterze terapeutycznym
 7. zajęć logopedycznych
 8. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 9. porad i konsultacji

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci  i nauczycielom  polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.Udzielana jest rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Ważnymi elementami podczas pracy z dziećmi są: 

– spotkania i wspólne omawianie postępów dziecka,
­- kierowanie do specjalistów, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
­ – wdrażanie opiekunów do systematycznej pracy z dzieckiem.

W naszym przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzone są:

1. zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej. Ważne jest również korygowaniu powstałych już wad czy zaburzeń. Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Nie wolno czekać w nadziei, że dziecko wyrośnie, że jeszcze dojrzeje i zaczynać terapię dopiero w szkole. Wprawdzie na terapię nigdy nie jest za późno, ale będzie to zadanie z różnych powodów o wiele trudniejsze.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

 • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców;

2.zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Główny cel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników. Prowadzone przez terapeutę ćwiczenia powinny uaktywniać pracę całego mózgu, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Tym samym nie można ograniczyć się wyłącznie do ćwiczeń w ramach opóźnionych lub zaburzonych funkcji. Ważne jest, aby każde zajęcia zapewniły dzieciom materiał do myślenia i mówienia oraz stworzyły możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwoliły na odniesienie sukcesu.

Ogólne wskazania terapeutyczne:

·zachęcanie dziecka do pracy, ukazywanie atrakcyjności wykonywanych zabaw,·stopniowanie trudności, nie dopuszczenie do tego by zabawa była chaotyczna, nużąca.

Działania terapeutyczne:

 • Usprawnianie w sferze słuchowo-językowej:

kształtowanie wrażliwości słuchowej, ćwiczenia słuchu fonetycznego i fonemowego, doskonalenie umiejętności różnicowania głosek, ćwiczenia rozwijające mowę pod względem poprawności artykulacyjnej, poprawność wypowiedzi, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej mowy, doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej, doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, bogacenie słownictwa i wypowiadania się, wzbogacanie słownika czynnego i biernego.

 • Usprawnianie w sferze wzrokowej:

usprawnianie analizatora wzrokowego, ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, litero podobnym i literowym, ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • Usprawnianie w sferze ruchowej:

usprawnianie motoryki dużej – lokomocja, sprawnie porusza się i pokonuje przeszkody, usprawnianie motoryki małej – manipulowanie przedmiotami, doskonalenie koordynacji ruchów ciała.

 • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki:

usprawnianie czynności manualnych, usprawnianie małych grup mięśniowych dłoni i palców, wyrabianie nawyku umiejętności prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziem pisarskim, wdrażanie do stosowania ćwiczeń relaksacyjnych uwzględniające napięcie mięśniowe rąk.

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

wypracowanie nawyku poprawnego trzymania narzędzia pisarskiego, plastycznego, wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania, czytania, przewidywanie skutków działań – łączenie przyczyny ze skutkiem, słuchanie, zapamiętywanie obrazków, kodowanie i odkodowywanie prostych informacji w postaci obrazków, rysunków, kreślenie znaków literopodobnych.

 • Wspomaganie rozwoju w zakresie umiejętności matematycznych:

posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, doskonalenie rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, porównywanie liczebności zbiorów, grupowanie obiektów wg. różnych kryteriów, porównywanie obiektów i określanie ich długości, ciężaru, kształtowanie umiejętności w zakresie dodawania i odejmowania na konkretach, dostrzeganie rytm i stałych następst pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 • Usprawnianie w zakresie orientacji:

­ w przestrzeni, w schemacie własnego ciała

 •  Usprawnianie w zakresie lateralizacji:

­ ustalenie dominującej ręki, nogi.

oraz:

 •  Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywania zadania.
 •  Stosowanie ćwiczeń wyciszających i relaksacyjnych.
 •  Współpraca nauczyciela z rodzicami:

­

3. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne:

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, a więc umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej.

Jakie umiejętności są rozwijane na zajęciach? 

 • Umiejętność rozpoznawanie, identyfikowania i nazywania emocji, adekwatnie do sytuacji.
 • Umiejętność właściwego reagowanie w sytuacji doświadczania danej emocji.
 • Umiejętność rozpoznawania wpływu emocji na nasze decyzje i wybory.
 • Umiejętność wyrażanie własnych myśli i emocji.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętność wyznaczania celów.
 • Umiejętność radzenie sobie ze stresem.
 • Umiejętność kulturalnej odmowy – kształtowanie postawy asertywnej.
 • Umiejętność kulturalnego zachowania się – korzystania ze słów proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Umiejętność radzenia sobie ze strachem, lękiem, wstydem.
 • Umiejętność negocjowania.
 • Umiejętność radzenie sobie z odrzuceniem, z presją grupy.
 • Umiejętność radzenie sobie z oskarżeniem.
 • Umiejętność samodzielnego działania.
 • Umiejętność właściwej samooceny, czyli adekwatnego obrazu własnej osoby.
 • Umiejętność rozładowywania emocji.
 • Umiejętność przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie.
 • Umiejętność oceny własnego zachowania i rozumienia zachowań/sytuacji społecznych.
 • Umiejętność przyjmowanie perspektywy innych, empatii.
 • Umiejętność przewidywanie zachowania innych osób.
 • Umiejętność efektywne działanie w sytuacjach konfliktowych.
 • Umiejętność radzenia sobie z porażką.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się i nawiązywania pozytywnych relacji.
 • Umiejętność słuchania innych.
 • Umiejętność okazywania szacunku drugiej osobie.
 • Umiejętność radzenia sobie ze złością.
 • Umiejętność autoprezentacji.

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA – ARTYKUŁY:

 Gotowość szkolna

„Rozwój dziecka”-  https://youtu.be/Eao2j4IoKPg

Rozwój seksualny u dzieci.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu.