– Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

2.  Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola.

4.  Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele oraz specjaliści w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.

5.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: rodziców , dyrektora,  nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, poradni, asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6.  W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formach:

  1. zajęć rozwijających uzdolnienia
  2. zajęć rozwijających umiejętność uczenia się
  3. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
  4. zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
  5. zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
  6. zajęć o charakterze terapeutycznym
  7. zajęć logopedycznych
  8. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
  9. porad i konsultacji

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci  i nauczycielom  polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.Udzielana jest rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Read more Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w naszym przedszkolu

Skontaktuj się z nami

Odwiedź nas

Lusówko, ul. Dopiewska 11

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek
godz. 6.30 - 17.00

Back to top