Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

I. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

 • od   8:00 – do 13:00 – bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu
 • od   6:30 – do 8:00 – 1,13 zł za każdą godzinę, od października 2023: 1,30 zł za każdą godzinę
 • od 13:00 – do 17:00 – 1,13 zł za każdą godzinę, od października 2023: 1,30 zł za każdą godzinę

II.  Stawka żywieniowa:

 • 12,00 zł x ilość dni w miesiącu (od 1.01.2023 r.)- zmiana nastąpiła na podstawie Porozumienia z Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne

I śniadanie- 3,00 zł

II śniadanie- 3,00 zł

obiad- 6,oo zł

Zajęcia dodatkowe:

 • Wszystkie zajęcia dodatkowe finansowane są przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Płatności:

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie płatne są z dołu za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu.
Płatność należy regulować  na podstawie otrzymanych rachunków za pośrednictwem konta bankowego ING Bank Śląski:

 • 42 1050 1520 1000 0023 5320 4163

Należność za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia informacji o wysokości opłaty za przedszkole.

W przypadku opóźnienia w zapłacie wskazanej należności, naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym za każdy dzień zwłoki, a ponadto sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR LVI/876/VI/2018 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 23stycznia 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne

 • Rada Gminy ustaliła liczbę godzin bezpłatnych pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze 5 godzin dziennie.
 • Opłata rodzica za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) po ustalonych przez Radę Gminy godzinach bezpłatnych wynosi 1,13 zł, od października 2023: 1,30 zł za każdą godzinę.
 • Rada Gminy ustaliła zasady całkowitego oraz częściowego zwolnienia z opłat.
 • Zwolnienia z opłat za przedszkole są możliwe jedynie na wniosek rodzica, który jest zobowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Obniżenie wysokości opłaty za przedszkole o 50%

 • Za drugie dziecko w rodzinie, w której jest dwoje dzieci i dzieci te korzystają z usług przedszkola lub żłobka na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
 • Gdy na dziecko przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1952).

Nie pobiera się opłaty za przedszkole

 • Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub  o niepełnosprawności,
 • Gdy dziecko jest z rodziny wielodzietnej – rodziny wychowującej troje i więcej dzieci.