INFORMACJA DLA RODZICÓW

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku,  reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Dopiewskiej 11, 62-080 Tarnowo Podgórne, mail: sekretariat@przedszkole-lusowko.pl
  2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu jest Dawid Nogaj,

e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

  1. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji dziecka do placówki i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1148,1107…….) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
  4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  6. Podanie przeze mnie danych osobowych w przypadku dziecka z obwodu szkoły jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148,1107………..)